Cesty k udržení žádoucí kvality bazénové vody

Dnešní článek volně navazuje na již dříve publikovaný text s názvem „Dvě jednoduchá pravidla k udržení kvality bazénové vody“ a dále rozpracovává obsáhlou problematiku udržení optimální jakosti bazénové vody během náročných podmínek koupací sezóny. Tentokrát nebudou v centru naší pozornosti přípravky bazénové chemie a jejich použití v konkrétních situacích, ale zaměříme se na celkový režim využívání domácího bazénu v horkých letních dnech tak, abychom co nejvíce eliminovali případné zhoršení jakosti bazénové vody.

Vzhledem k tomu, že v současnosti (jaro 2014) neexistuje v České republice legislativa, definující provoz domácích bazénů z hygienického hlediska, nechme se pro začátek inspirovat vybranými fakty z provozních řádů velkých bazénů veřejných umělých koupališť. Každý z nás jistě alespoň jedenkrát veřejné koupaliště navštívil a musel se podrobit podmínkám, které vymezují jeho provoz. Tato nařízení můžeme leckdy vnímat jako svým způsobem omezující či zbytečnou šikanu, ale při hlubším pohledu zjistíme, že důvody pro jejich existenci jsou překvapivě rozumné a leckteré z nich lze s mírnou úpravou dobře aplikovat i při provozu domácího bazénu.

Činnost a provoz veřejných koupališť definuje vyhláška MZ č.238/2011 Sb.,O stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, v platném znění. V části, věnované umělým koupalištím a saunám, najdeme mnoho informací, dobře použitelných i při provozování domácího bazénu. Nechme se tedy inspirovat profesionály a prošlapávání nových neprobádaných cestiček při úpravě a udržování optimální kvality bazénové vody nechme dobrodružnějším povahám.

První věc, která klíčovým způsobem ovlivňuje provoz domácího bazénu, jsou parametry bazénové vody ještě před jejím vstupem do bazénu a následnou úpravou přípravky bazénové chemie. Při volbě vodního zdroje pro domácí bazén je vždy vhodné dát přednost vodě z veřejného vodovodu, protože tato voda prošla vodárenskou úpravou, je za standardních podmínek hygienicky nezávadná a její fyzikální a chemické ukazatele vyhovují platné legislativě pro pitnou vodu (vyhláška MZ č. 252/2004 Sb., v platném znění), takže se při následné úpravě bazénové vody vyhneme s největší pravděpodobností problémům, které způsobují vysoké koncentrace železa, manganu, vápníku či hořčíku, charakteristické pro podzemní zdroje vod – studny. Provozovatel veřejného vodovodu je povinen poskytnout informace o aktuálních hodnotách sledovaných parametrů pitné vody. Mnoho provozovatelů domácích bazénů nicméně vodu z vlastní studny k napouštění domácího zahradního bazénu používá. Je třeba mít na paměti, že se v takovém případě jedná o nezabezpečený zdroj vody, jejíž složení a kvalita se mohou bez jakékoliv běžně postřehnutelné výstrahy měnit s tím, že tato změna je ve většině případů k horšímu. Neupravené podzemní vody jsou v závislosti na místním geologickém prostředí charakteristické vyššími koncentracemi výše zmíněných prvků a nižší hodnotou pH díky rozpuštěnému oxidu uhličitému. Při nižších hodnotách pH převažují formy výskytu sloučenin železa, manganu, vápníku či hořčíku v rozpuštěné podobě, po zvýšení hodnoty pH (buď prostým okysličením vody při styku s atmosférickým kyslíkem, nebo při aplikaci přípravků bazénové chemie s oxidačními účinky) dochází ke vzniku nežádoucích sraženin v bazénové vodě nebo inkrustů na stěnách bazénu či bazénovém příslušenství. Před napouštěním domácího bazénu z vlastního zdroje podzemní vody tedy dobře zvažte, zda parametry studniční vody vyhovují požadavkům procesu úpravy bazénové vody v koupací sezóně a zda konkrétní vlastnosti podzemní vody nebudou udržování optimální kvality bazénové vody spíše komplikovat.

Často je opomíjeno sprchování a mytí před vstupem do bazénu. Veřejná koupaliště mají tento požadavek zakotven v provozním řádu, a nikoliv bezdůvodně. Bazénová voda neslouží k omytí potu nebo nečistot z těla – je to prostor pro koupání a relaxaci. K umývání pokožky před vstupem do bazénu doporučujeme používat spíše klasická pevná mýdla, nikoliv sprchové gely nebo šampony. Tekuté kosmetické mycí přípravky obsahují velký podíl tenzidů, které mohou být při nedokonalém oplachu těla vnášeny do bazénové vody, kde zvyšují zatížení vody organickými látkami a mohou ve vyšších koncentracích způsobovat nežádoucí pěnění na hladině bazénu. Nevstupujte do bazénu po aplikaci opalovacích krémů nebo olejů – zvyšují organické znečištění vody a zhoršují její kvalitu.

Veškeré plavecké pomůcky (ploutve, potápěčské brýle, plovací desky) nebo nafukovací hračky pravidelně omývejte pitnou vodou a skladujte mimo přímé sluneční světlo, jehož ultrafialové záření může při dlouhodobém působení degradovat méně kvalitní plastové materiály.

V průběhu koupací sezóny se vlastnosti bazénové vody a její kvalita mění v závislosti na zatížení bazénu. Optimální kvalitu bazénové vody udržujeme jednak chemickou cestou pomocí přípravků bazénové chemie a jednak pravidelnou cirkulací přes bazénovou filtraci. Během koupací sezóny dochází k úbytku objemu bazénové vody – jednak odparem u otevřených zahradních bazénů, ale také vylitím při vodních hrách nebo odnosem na tělech koupajících. Tento úbytek kompenzujeme napouštěním bazénu čistou plnící vodou. V případě potřeby je možné v průběhu koupací sezóny určitý objem bazénové vody odpustit cíleně a doplnit čistou plnící vodou -  tento proces prospívá kvalitě bazénové vody a snižuje spotřebu speciálních přípravků bazénové chemie (např. vločkovačů, čističů apod.). Obecně platí, že míra znečišťování bazénové vody vnosem nečistot z okolí nebo těl koupajících by měla být co nejnižší. Tomu může napomoci už samotné prostorové řešení bezprostředního okolí domácího bazénu – tedy zpevněné, omyvatelné povrchy, eventuelně alespoň omyvatelné rohože. Tráva nebo písek jsou méně vhodné, protože ulpívají na pokožce plavců a jsou vnášeny do bazénu.

Předchozí text je možné shrnout do několika jednoduchých bodů. Pokud je budete dodržovat, usnadníte si péči o bazénovou vodu během koupací sezóny a udržení její žádoucí dlouhodobé kvality.

  1. Při volbě vodního zdroje pro domácí bazén dávejte přednost zásobování vodou z veřejného vodovodu. Pokud k napouštění bazénu používáte podzemní vodu z vrtu či studny, ověřte si pomocí laboratorního rozboru její nejdůležitější parametry, abyste se vyhnuli případným budoucím problémům s její úpravou.
  2. Bezprostřední okolí domácího bazénu udržujte v čistotě. Optimální jsou zpevněné a omyvatelné povrchy v prostoru vstupu do bazénu nebo alespoň plastové rohože.
  3. Před vstupem do bazénu se osprchujte, omyjte mýdlem (tekuté kosmetické mycí přípravky a gely jsou méně vhodné) a dobře se opláchněte. Opalovací krémy a oleje nepoužívejte bezprostředně před koupáním, jejich rezidua zůstávají na kůži a znečišťují bazénovou vodu.
  4. Koupací pomůcky a vodní hračky pravidelně omývejte pitnou vodou a uschovávejte je mimo přímé sluneční záření.
  5. V době, kdy svůj domácí bazén nevyužíváte, zakrývejte vodní hladinu krycí ochrannou textilií nebo solární plachtou. Ochráníte tak bazénovou vodu před znečištěním z okolního prostředí.